Home » Eat The Frog by Brian Tracy
Eat The Frog Brian Tracy

Eat The Frog

Brian Tracy

Published
ISBN : 9783897492004
Enter the sum

 About the Book 

مارك تو این گفته است: «اگر اولین كاری كه باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد كه قورباغه زندهای را قورت بدهی، در بقیه روز خیالت راحت است كه سختترین و بدترین كاری را كه ممكن است در تمام روز برایت پیش بیاید انجام دادهای.»«قورباغه» شما در واقع بزرگترین وMoreمارك تو این گفته است: «اگر اولین كاری كه باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد كه قورباغه زنده‌ای را قورت بدهی، در بقیه روز خیالت راحت است كه سخت‌ترین و بدترین كاری را كه ممكن است در تمام روز برایت پیش بیاید انجام داده‌ای.»«قورباغه» شما در واقع بزرگ‌ترین و مهم‌ترین كاری است كه بايد انجام بدهید، همان كاری كه اگر الآن فكری به حالش نكنید، به احتمال زیاد همین‌طور انجام آن را به تعویق خواهید انداخت.ضمناً كار مورد نظر همان كاری است كه انجام آن در حال حاضر می تواند بیشترین تأثیر مثبت را در زندگی شما بگذارد.